|

Construction of Approximate Solution of One Nonlinear Differential Second-Order Equation in the Neighborhood of Movable Singular Point

Authors: Orlov V.N., Leont’eva T.Yu. Published: 15.04.2015
Published in issue: #2(59)/2015  
DOI: 10.18698/1812-3368-2015-2-26-37

 
Category: Mathematics | Chapter: Differential Equations, Dynamic Systems, and Optimal Control  
Keywords: movable singular point, nonlinear differential equation of second order, approximate solution, method of majorants, neighbourhood of movable singular point

Differential equations are mathematical models of various processes and phenomena. In contrast to linear, the nonlinear differential equations have been poorly studied. Difficulties in the study of nonlinear differential equations are associated with movable singular points. The method to solve approximately a nonlinear differential equation with movable singularities comprising the decision of six problems, is proposed. First two problems - theorem of existence and uniqueness of solutions of nonlinear differential equations as well as construction of approximate solutions and study of the initial condition perturbation influence on the approximate solution, are considered. Proof of the theorem of the solution existence and uniqueness of this nonlinear differential equation in the neighbourhood of movable singular point, and the approximate solution structure, are given.

References

[1] Orlov V.N. Metod priblizhennogo resheniya pervogo, vtorogo differentsial’nykh uravneniy Penleve i Abelya [Method of approximate solution of the first, second differential Painleve’s and Abe’sl equations]. Moscow, MPGU Publ., 2013. 174 p.

[2] Kollatts L. Chislennye metody resheniya differentsial’nykh uravneniy [Numerical methods of differential equations solution]. Moscow, Inostr. Liter. Publ., 1953. 460 p.

[3] Ozeretskovskiy V.B. Ryady Teylora kak metod resheniya differentsial’nykh, integral’nykh i integro-differentsial’nykh uravneniy matematicheskoy fiziki [Taylor’s series as a method to solve differential, integral and integro-differential equations]. Moscow, 1994. 71 p.

[4] Chichurin A.V. Using of Mathematica system to find a constructive method for Abel’s equation integration. Vuchonyya zapiski BrDU imya A.S. Pushkina [Scientific Articles, Brest State University named after A.S. Pushkin]. Brest, 2007, vol. 3, part. 2, pp. 24-38 (in Russ.).

[5] Orlov V.N. Metod priblizhennogo resheniya skalyarnogo i matrichnogo differentsial’nykh uravneniy Rikkati [Approximate method to solve scalar and matrix Riccati’s differential equations]. Cheboksary, Perfektum Publ., 2012. 112p.

[6] Orlov V.N., Leont’eva T.Yu. Construction of approximate solution of nonlinear differential equation in analyticity region. Mezhdunar. Nauch.-Praktich. Konf. "Fundamental’nye i prikladnye problemy mekhaniki deformiruemogo tverdogo tela, matematicheskogo modelirovaniya i informatsionnykh tekhnologiy" [International Scientific-Training Conf. "Fundamental and Applied Problems of Deformable Solids Mechanics, Mathematical Simulation, and Information Technologies]. Cheboksary. August 12-15, 2013, pp. 47-52 (in Russ.).

[7] Orlov V.N. Influence of initial data perturbation on approximate solution of one nonlinear second-order equation in analyticity region. Vestn. Chuvash. Gos. Ped. Univ. im. I.Ya. Yakovleva. Ser. Mekh. predel’n. sost. [Herald of the I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Limit-State Mech.], 2013, no. 3 (17). pp. 103109 (in Russ.).

[8] Orlov V.N., Leont’eva T.Yu. Construction of approximate solution of nonlinear differential equation in holomorphy region. Vestn. Chuvash. Gos. Ped. Univ. im. I.Ya. Yakovleva. Ser. Estestv. i tekhn. nauki [Herald of the I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Nat. and Eng. Sci.], 2013, no. 4 (80), pp. 156-162 (in Russ.).

[9] Orlov V.N., Leont’eva T.Yu. Analysis of the influence of initial data perturbation on approximate solution of one nonlinear second-order equation in the holomorphy region]. Vestnik RGSU [Bull. of the Russian State Social University], 2013, no. 1 (28), pp. 108-111 (in Russ.).

[10] Golubev V.V. Lektsii po analiticheskoy teorii differentsial’nykh uravneniy [Lectures on analytical theory of differential equations]. Moscow, Leningrad, Gostekhizdat Publ., 1950. 436 p.

[11] Orlov V.N., Guz’ M.P. Analysis of the movable singularity perturbation influence on Cauchy problem approximate solution of one nonlinear differential equation. Mezhdunar. Nauch.-Praktich. Konf. "Fundamental’nye i prikladnye problemy mekhaniki deformiruemogo tverdogo tela, matematicheskogo modelirovaniya i informatsionnykh tekhnologiy" [Inter. Scientific-Training Conf. "Fundamental and Applied Problems of Deformable Solids Mechanics, Mathematical Simulation, and Information Technologies"]. Cheboksary. August 12-15, 2013, pp. 36-46 (in Russ.).

[12] Kamke E. Spravochnik po obyknovennym differentsial’nym uravneniyam [Reference book on ordinary differential equations]. Moscow, Nauka Publ., 1971. 576 p.