|
Main Authors Kokhanskaya M.V.
Kokhanskaya M.V.

OJSC Krinitsa

Minsk, Republic of Belarus

Kokhanskaya M.V.

Kokhanskaya M.V. --- Chemical Engineer, OJSC Krinitsa (Radialnaya ul. 52, Minsk, 220070 Republic of Belarus).

All articles by this author